ปุ๋ยเคมี ซอยล์เมต 0-0-60

รายละเอียดสินค้า

      ปุ๋ยสูตร 0-0-60 ใช้เป็นแม่ปุ๋ยเพื่อผสมปุ๋ยเคมีสูตรอื่นตามต้องการใช้กับไม้ผล พืชไร่ พืชหัว เพื่อเร่งความหวาน สร้างเนื้อสร้างแป้ง เร่งสี และเพื่อเพิ่มคุณภาพ ของผลผลิต

พืชแนะนำ

      ไม้ผล (ยกเว้นทุเรียน) : ใส่หลังจากติดลูกแล้ว 20-30 วัน 300  - 600 กรัมต่อต้น ขึ้นกับขนาดและชนิดของผลไม้

พืชแนะนำ
ข้าว
มันสำปะหลัง
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์