ไม้ดอก

เบญจมาศ

รองพื้นปลูก

ช่วงแรกที่พืชเริ่มงอก และเติบโต พืชมีรากน้อย และต้นยังเล็กอยู่ แนะนำให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อบำรุงต้นให้แข็งแรง

ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณ 50 กก./ไร่ (1กระสอบ/ไร่) ร่วมกับ 16-8-8 หรือ 16-16-16 ใส่ 2 ครั้ง ช่วงรองพื้นปลูก และ หลังใส่ครั้งแรก 15-30 วัน ครั้งละ 50 กก./ไร่

ช่วงการเจริญเติบโต

เป็นระยะที่พืชต้องการฟอสฟอรัสเป็นจำนวนมาก แนะนำให้ใส่ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูง หรือใส่สูตรเสมอเพื่อให้เกิดการสร้างดอก

หรือ

หรือ

ปุ๋ย 16-16-16 ปริมาณ 50 กก./ไร่ (1 กระสอบ/ไร่)
ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปุ๋ยสำหรับการปลูกเบญจมาศ