พืชผัก

หอม

หรือ

หรือ

ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ 16-16-16 
ปริมาณ 50 กก./ไร่ (1 กระสอบ/ไร่)
ปุ๋ย 14-6-28 ปริมาณ 50 กก./ไร่ (1 กระสอบ/ไร่)
ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปุ๋ยสำหรับการปลูกหอม