พืชไร่

มันสำปะหลัง

รองพื้นปลูก

มันสำปะหลังเป็นพืชที่มีศักยในการให้ผลผลิตสูง และมีอายุอยู่ในพื้นที่ปลูกค่อนข้างนาน จึงมีความต้องการธาตุอาหารในปริมาณมาก ซึ่งผลผลิตจะขึ้นอยู่กับปริมาณของธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน

+

ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณ 50 กก./ไร่ (1 กระสอบ/ไร่) ร่วมกับ ปุ๋ย 16-8-8 
ปริมาณ 50 กก./ไร่

ระยะระเบิดหัว

ระยะนี้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของหัวใต้ดินและเกิดการสะสมแป้งในปริมาณที่มาก

(3-6 เดือน)

ปุ๋ย 14-6-28 ปริมาณ 50 กก./ไร่ 
(1 กระสอบ/ไร่) หรือ 14-7-35 ปริมาณ 50 กก./ไร่ (1กระสอบ/ไร่)
ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปุ๋ยสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง