พืชไร่

อ้อย

รองพื้นปลูก/บำรุงตอ

ระยะนี้อ้อยจะใช้อาหารจากท่อนพันธุ์และความชื้นในดิน ปุ๋ยรองพื้นช่วยให้รากแข็งแรง ระยะแตกหน่อ พืชจะต้องการน้ำและปุ๋ยไนโตรเจนมาก เพื่อช่วยให้แตกกอและหน่อเติบโต

 

(0-3 เดือน)

+

หรือ

หรือ

+

ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณ 50 กก./ไร่ 1 กระสอบ/ไร่) ร่วมกับ 16-16-8 หรือ 16-8-8 ปริมาณ 50 กก./ไร่ (1 กระสอบ/ไร่)

ระยะเจริญเติบโตและสร้างน้ำตาล/แต่งหน้า

ระยะนี้เป็นช่วงที่กำหนดขนาดและน้ำหนักของลำอ้อยเป็นช่วงที่อ้อยเจริญเติบโตเร็วที่สุด จึงต้องการปัจจัยต่างๆ เพื่อการเจริญเติบโตทั้งแสงแดด อุณหภูมิ น้ำและปุ๋ย

(4-5 เดือน)

ปุ๋ย 21-7-18 
ปริมาณ 50 กก./ไร่ (1 กระสอบ/ไร่)

ระยะเพิ่มผลผลิต

ระยะเพิ่มผลผลิต เพื่อให้อ้อยมีขนาดและน้ำหนักที่สมบูรณ์ แนะนำให้ใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงๆ เพื่อช่วยให้อ้อยลำใหญ่และช่วยให้พืชสมบูรณ์ ระยะก่อนการเก็บเกี่ยวช่วง 8 เดือนขึ้นไปเป็นช่วงที่พืชสะสมน้ำตาลไม่แนะนำให้ใส่ปุ๋ย

(6-8 เดือนขึ้นไป)

ปุ๋ย 46-0-0 ปริมาณ 50 กก./ไร่ 
(1 กระสอบ/ไร่)
ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปุ๋ยสำหรับการปลูกอ้อย