พืชไร่

ปาล์ม

+

ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณ 3 = กก./ต้น ร่วมกับปุ๋ย 15-7-18 = 3 กก./ต้น
ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณ 3 = กก./ต้น ร่วมกับปุ๋ย 14-7-35 = 3 กก./ต้น
ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปุ๋ยสำหรับการปลูกปาล์ม