พืชไร่

ข้าว

รองพื้นปลูก

ช่วงแรกที่พืชเริ่มงอก และเติบโต พืชมีรากน้อย และต้นยังเล็กอยู่ แนะนำให้ใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเพื่อบำรุงต้นให้แข็งแรง

+

หรือ

หรือ

+

ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณ 50 กก./ไร่ (1กระสอบ/ไร่) ร่วมกับปุ๋ย 16-8-8, ปุ๋ย 16-16-8, ปุ๋ย 16-20-0 (1กระสอบ/ไร่)

ระยะสร้างผลผลิต

ช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สำหรับข้าวจะเป็นระยะที่กำลังแตกกอ และระยะที่กำลังสร้างตาดอก 

(45 วันขึ้นไป)

ปุ๋ย 46-0-0
ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปุ๋ยสำหรับการปลูกข้าว