พืชไร่

ยางพารา

ก่อนเปิดกรีด

ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมเพื่อเร่งให้รากงอกและแผ่ขยายเร็ว และใส่ปุ๋ยบำรุงเพื่อเร่งให้ต้นยางเจริญเติบโตได้เร็ว เปิดกรีดได้เร็ว ได้ผลผลิตสูง

(ปีที่ 1-5)

+

ปุ๋ยอินทรีย์ รองก้นหลุม (3-5กก./ต้น) ใช้ร่วมกับ ปุ๋ย 16-16-8 ปริมาณ 70- 150 กรัม /ต้น

หลังเปิดกรีด

เมื่อต้นยางเปิดกรีดแล้ว ยังจำเป็นต้นใส่ปุ๋ยต่อไปทุกปี เพื่อให้ผลผลิตสูงสม่ำเสมอ

(ปีที่ 5 ขึ้นไป)

หลังเปิดกรีด ปีที่ 5 ขึ้นไป ปุ๋ยอินทรีย์ รองก้นหลุม (5 กก./ต้น) ปุ๋ย 15-7-18 ครั้งละ 500 กก./ต้น ใส่ปีละ 2 ครั้ง/ต้น ช่วงต้นเดือน พ.ค และ ปลายเดือนก.ย โดยการขุดหลุมบริเวณรอบโคนหรือสองข้างของต้นยางประมาณ 2 ถึง 4 หลุมต่อต้น แล้วใส่ปุ๋ยลงในหลุมแล้วทำการกลบ
ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปุ๋ยสำหรับการปลูกยางพารา