พืชไร่

ข้าวโพด

รองพื้นปลูก

ช่วงแรกที่พืชเริ่มงอก และเติบโตพืชมีรากน้อย และต้นยังเล็กอยู่ แนะนำให้ใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเพื่อบำรุงต้นให้แข็งแรง

+

หรือ

หรือ

ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณ 50 กก./ไร่ (1กระสอบ/ไร่) ร่วมกับปุ๋ย 16-16-8 หรือ 16-16-16
ปริมาณ 25 กก./ไร่ (ครึ่งกระสอบ / ไร่)

ระยะแต่งหน้า

เป็นระยะที่พืชต้องการธาตุอาหารเป็นจำนวนมากพืชเติบโตอย่างรวดเร็ว และต้องการสะสมธาตุอาหารไว้ในต้นและใบ ให้เพียงพอสำหรับการสร้างผลผลิต

เมื่ออายุ 30-45 วัน ใส่ปุ๋ย 46-0-0 ปริมาณ 25 กก./ไร่
ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปุ๋ยสำหรับการปลูกข้าวโพด